مجموعه‌ عکس هایی از شهر تهران از نگاه کودکان و نوجوانان ۴ تا ۱۸ سال / تهران // ۹۳-۱۳۹۲

ایـن پـروژه بـا فراخوان در سـایت منوکسید تهران و همچنین دعـوت بـه همـکاری از دانش آموزان مـدارس از طریـق برخـی روزنامه‌هـای کثیرالانتشار در زمسـتان ۱۳۹۱ آغـاز شـد.  به تصویر کشیدن شهر از دید کودکان و نوجوانان تهرانی که با وارد شدن در فضاهای مختلف شهر و گرفتن عکس، چهره‌ي واقعی آن را را نشان می دادند، ایده‌ی اولیه‌ی پروژه بود. .نتیجـه آن شـد کـه توانسـتیم از مناطـق بیست و دو گانه عکس‌هـای بسیاری دریافـت کنیـم کـه نمایانگر تنـوع دیـد کـودکان و نوجوانـان بـا توجـه بـه محل هایی کـه در آن زندگـی می کردند، بـود. بـرای مثـال کـودکانی کـه بـرای ثبـت آلودگـی هـوا تنهـا از پشـت پنجـره اتـاق خانه‌شـان یـا از داخـل ماشــین بــه موضــوع پرداختــه بودند در حالــی کــه کودکانــی از منطقــه‌های دیگــر بــدون تــرس و بــدون واسـطه و در کوچه و خیابان اثرشان را ثبـت می‌کردنـد. در بیـن نوجوانـان هـم ایـن تفـاوت دیـد وجـود داشت، آن ها در یـک نمـای کلی تـر بـه عواملـی چـون سـاخت و سـاز، راه هـا و اتوبان هـا و سـلطه ی ماشـین در شـهر پرداختـند، در برخـی عکس هـا هـم مـا را بـا نمایـی از شـهری خلـوت و خالـی از سـکنه، از ایـن شــهر چنــد ده میلیونــی مواجــه کردنــد

 

Additional Info

  • Gallery ID: 5