همکاری با داروخانه زهره نو برای نمایش عکس هایی از ۹ عکاس و ۲ نوجوان - ۱۳۹۴

نمایش عکس‌هایی از ۱۱ عکاس در فضای داروخانه‌ای در مرکز شهر. انتخاب داروخانه به‌عنوان مکانی مرتبط با عوارش ناشی از بیماری‌های شهری بود. با هم‌فکری هنرمندان عکاس و موافقت مدیریت داروخانه زهره‌نو این مکان را برای نمایش با موضوع و محوریت حضور کودکان در شهر انتخاب کردیم. از هر عکاس ۲ عکس به تعداد۲۵۰ نسخه چاپ شد. در مجموع ۵۰۰۰ عکس در اختیار مردم  قرار گرفت که  پس از مراجعه به داروخانه برای خرید دارو می توانستند به دلخواه از هر کدام از عکس ها که در فضاهای مختلف داروخانه چیده شده بود تعدادی را انتخاب کنند و با خود ببرندAdditional Info

  • Gallery ID: 6