معرفی پروژه‌ی گوشه‌های سبز در مجموعه کاف، فروردین۱۳۹۶

http://www.ka-af.org/index.php/all-projects/24-green-corners-tehran-monoxide-project

معرفی گیاهان آپارتمانی برای تصفیه و بهبود هوا در فضای داخلی در سازمان محیط زیست، بهمن ۱۳۹۴

نمایش بخش سوم و چهارم منوکسید تهران در مرکز هنر و شهرنشینی در برلین، آبان ۱۳۹۴

http://www.zku-berlin.org/event/enqelab-street/

نمایش بخش دوم و چهارم منوکسید تهران در مرکز هنرهای معاصر ورشو لهستان، تابستان ۱۳۹۴

http://csw.art.pl/index.php?action=aktualnosci&s2=1&id=1266&lang

نمایش و بازنمایی گزیده ایی از آثار به نمایش درآمده در منظومه خرد در باغ نگارستان ، نوروز ۱۳۹۴

http://negarestan.ut.ac.ir/en/News/160