نگار فرجیانی کیوریتور

مرسده صادقی  مشاور

شادی قدیریان  مشاور

علی صمدپور  مشاور

هما دلورای  طراح گرافیک

کامیار مینوکده  عکاس

 

و دیگر همکاران در بخش های اجرا

آذرخش عسگری نقاش

نازیلا روهنده فعال محیط زیست

نازنین شیوایی طراح گرافیک

محبوبه کرملی عکاس

   مسیح مستاجران عکاس

محمدرضا سلطانی عکاس